Пропозиції з оренди


Проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів (оновлення 05.04.2019)

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД» (ідентифікаційний код 14311181, місцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 16, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 18 квітня 2019 р. о 10 годині 00 хвилин за адресою 03067, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 16, адміністративна частина, поверх 4, каб. 403.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.  Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів лічильної комісії Корнєєвої Таміли Анастасіївни та Антоненко Валентини Володимирівни.

2. Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.

3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2018 році, у розмірі 159 738 тис. грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

6. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством до 17.04.2020 року включно, наступних значних правочинів граничною сукупною вартістю 1 810 000 000 (один мільярд вісімсот  десять мільйонів) гривень:

1. Правочини, які направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори тощо), правочини щодо забезпечення виконання Товариством своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, іпотеки тощо) граничною сукупною вартістю до 900 000 000 (дев’ятсот мільйонів) гривень.

2. Правочини щодо розпорядження (відчуження) майном (коштами) Товариства, а також укладення договорів купівлі-продажу майна та договорів про надання послуг (виконання робіт), поставки товарів граничною сукупною вартістю до 900 000 000 (дев’ятсот мільйонів) гривень.

3. Правочини щодо передачі майна в оплатне тимчасове користування (найм, оренду) граничною сукупною вартістю до 10 000 000 (десять мільйонів) гривень.

Уповноважити Генерального директора Товариства протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства зазначених правочинів з правом передоручення за умови одержання дозволу від Наглядової ради Товариства, з визначенням інших умов таких правочинів на власний розсуд.

7. Про Затвердження укладених між Товариством та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» додаткових угод, договору про внесення змін та уповноваження Генерального директора на вчинення дій.

Проект рішення:

Затвердити:

- Додаткову угоду № 3 від 15.03. 2019 року (надалі додаткова угода № 3) до Договору про відкриття кредитної лінії № 60/18 від 11.09.2018 року (надалі договір про відкриття кредитної лінії);

- Додаткову угоду № 1 від 15.03. 2019 року (надалі додаткова угода №1) до Договору застави майнових прав на грошові кошти на банківському рахунку № 333/18 від 12.09.2018 року (надалі договір застави);

- Договір про внесення змін № 1 від 15.03. 2019 року, посвідченого Морозовою С.В. нотаріусом Київського міського нотаріального округу 15.03. 2019 року, та зареєстрованого в реєстрі  за № 1405 (надалі договір про внесення змін №1), до Договору іпотеки № 317/18 від 12.09.2018 року посвідченого приватним нотаріусом Морозовою С.В. Київського міського нотаріального округу та зареєстрованого в реєстрі за №5720 (надалі договір іпотеки);

- уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови, викладені в вищезазначеному договорі про відкриття кредитної лінії, в тому числі додатковій угоді №3 до договору про відкриття кредитної лінії, в тому числі умови, пов’язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за даним договором, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу кредитної лінії, що надається Товариству,/ та/або розмір процентів за користування /кредитною лінією, та/або розмір комісійних винагород/, та/або розмір неустойки (пені, штрафів)/, та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з договором повинно сплачувати Банку/, змінювати строк дії кредитної лінії та інші умови договору, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів про подальше Затвердження;

- уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначеному договорі застави, в тому числі додатковій угоді №1, та договорі іпотеки, в тому числі договорі про внесення змін №1, умови, пов’язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за договором про відкриття кредитної лінії (далі - Основний договір), в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за договором, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Основного договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається Товариству/, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/, та/або комісійних винагород/, та/або неустойки (пені, штрафів)/, та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Основним договором повинно сплачувати Банку/, зміна строку користування частиною (траншем) кредитної лінії/, та інші умови Основного договору, виконання яких забезпечено договором та інші умови договору/, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів про подальше Затвердження.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 12 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 18 квітня 2019 року з 09:00 до 09:45 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 03067, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 16, 3-й поверх, кабінет №317, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних  зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Мушинський Вадим Валентинович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства -  кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Мушинського Вадима Валентиновича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 01.03.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 92 378 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 80 727  штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://www.analitpribor.com.ua/

Довідки за телефоном: (044) 456-08-74.

Наглядова рада

2015 ПАТ «Київський завод «АналітПрилад»
Work.ua — сайт поиcка работы №1 в Украине

Наш партнер: Work.ua