Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Ремез В.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "АНАЛIТПРИЛАД"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14311181
4. Місцезнаходження
Київська, Солом'янський, 03067, м. Київ, Полковника Шутова,16
5. Міжміський код, телефон та факс
0444560874 0444582052
6. Електронна поштова адреса
reception@analit.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" #  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.analitpribor.com.ua/ в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки д/н

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "АНАЛIТПРИЛАД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 №006262
3. Дата проведення державної реєстрації
22.03.1994
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
46189
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
40
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
25.62 Механiчне оброблення металевих виробiв
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори Генеральний Директор Наглядова Рада Ревiзiйна комiсiя
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"
2) МФО банку
300670
3) поточний рахунок
26042001146635
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"
5) МФО банку
300670
6) поточний рахунок
26031001146635

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)
Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
1 2 3
01.01.1900 01.01.1900 д.н.
Опис д.н.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ЗАФIР ЛIМIТЕД (ZAPHERE LIMITED) 00000000 00000Кiпр Лiмассоль Грiва Дiдженi, Трiдент сентр, буд.115 69.7125
Приватне акцiонерне товариство "Iнвестицiйний фонд "Київська Русь-МДС" 21075315 01025 м.Київ пров. Рильський , буд,3 5.4872
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Iншi фiзичнi особи аа 1111111 14.09.1752 д.н. 24.8002
Усього 99.9999

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бойченко Iгор Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕО 720412 11.05.1999 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища технiчна, вища економiчна: . Одеський Iнженерно-будiвельний Iнститут 1985 рiк, Iнженер -будiвельник, Унiверситет єкономiки та Права КРОК 2004 рiк, єкономiка пiдприємства , єкономiст.
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КРИМСЬКА ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ", заступник Директора з експлуатацiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2015 невизначено
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КРИМСЬКА ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ", заступник Директора з експлуатацiї,
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рейєр Олександр Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МР 946202 14.10.2014 Каланчацьким РС УДМСУкраїни в Херсонськiй обл.
4) рік народження**
1980
5) освіта**
ВНЗ "Європейський унiверситет фiнансiв, iнформацiйних систем, менеджменту та бiзнесу", маркетолог .
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Товариствоз обмеженою вiдповiдальнiстю "КРИМСЬКА ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2015 невизначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Товариствоз обмеженою вiдповiдальнiстю "КРИМСЬКА ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ"
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Атаманчук Назарiй Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕТ 360933 18.01.2013 Алуштинським МВ ГУДМС України в АР Крим
4) рік народження**
1985
5) освіта**
вища: 1) Київський нацiональний економiчний унiверситет iм.Вадима Гетьмана за спецiальнiстю: "Бiзнес адмiнiстрування", рiк закiнчення 2007, магiстр, 2) Київський нацiональний економiчний унiверситет iм.Вадима Гетьмана за спецiальнiстю:"Мiжнародна економ
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "КЗ "АНАЛIТПРИЛАД",керiвник з орендно-рекламних вiдносин
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.10.2014 невизначено
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. ПАТ "КЗ "АНАЛIТПРИЛАД",керiвник з орендно-рекламних вiдносин, м.Київ
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Небесний Роман Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕС 735889 27.08.2015 Центральним РВ Симферопольського МУГУ МВС України в Криму
4) рік народження**
1982
5) освіта**
Вища економiчна, вища юрiдична,: Кримський державний агротехнологiчний унiверситет за спецiальнiстю "економiка пiдприємства", рiк закiнчення 2004, Кримський юридичний iнститут Харькiвського нацiонального унiверситету внутрiшнiх справ, за спецiальнiстю "П
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КРИМСЬКА ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ", фiнансовий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.10.2014 невизначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - Попереднi посади: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КРИМСЬКА ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ", фiнансовий директор
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Базилiва Iрина михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕТ 163693 20.11.2008 Железнодорожним РВ Симферопольського МУГУ МВС України в Криму
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища економiчна, Саратовський економiчний iнститут, за спецiальнiстю "Фiнанси i кредит", рiк закiнчення 1987
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КРИМСЬКА ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ",, головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.10.2014 невизначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попереднi посади: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КРИМСЬКА ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ", Начальник фiнансового вiддiлу
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Васильєва Олена Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КЕ 690976 08.09.1998 Суворовським РВОМУУМВС УКРАЇНИ в Одеськiй областi
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Одеський Iнстiтут Народного Господарства Диплом Б-I №598159, экономiст, 1989
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "КДК", Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.11.2014 невизначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ремез Валерiй Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НС 646565 20.05.1997 Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища: 1) Чернiгiвський державний педагогiчний iнститут iм. Т.Г. Шевченка за спецiальнiстю початкова вiйськова пiдготовка та фiзичне виховання : 1988 роцi , 2) Черкаський iнженерно-технологiчний iнститут за спецiальнiстю "економiка пiдприємства" 2001 роцi
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Златоуст", Генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.10.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Середньомiсячна зарплатня Генерального директора 8575 грн. 00 коп.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Самойленко Олексiй Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕМ 174112 29.04.1995 Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Академiя адвокатури України (диплом спецiалiста. Спецiальнiсть «правознавство». Спецiалiзацiя «Фiнансове право»)
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник юридичного департаменту ТОВ «ДМЗ «КАРПАТИ»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2015 невизначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Начальник юридичного департаменту ТОВ «ДМЗ «КАРПАТИ», м. Київ
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член Наглядової ради Бойченко Iгор Анатолiйович 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Рейєр Олександр Олександрович МР 946202 14.10.2004 Каланчацьким РС УДМСУкраїни в Херсонськiй обл. 0 0 0 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Атаманчук Назарiй Васильович ЕТ 360933 18.01.2013 Алуштинським МВ ГУДМС України в АР Крим 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Небесний Роман Петрович 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Базилiва Iрина михайлiвна 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Васильєва Олена Анатолiївна КЕ 690976 08.09.1997 Суворовським РВОМУУМВС УКРАЇНИ в Одеськiй областi 0 0 0 0 0 0
Генеральний директор Ремез Валерiй Васильович НС 646565 20.05.1997 Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Самойленко Олексiй Вiкторович ЕМ 174112 29.04.1999 Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ЗАФIР ЛIМIТЕД (ZAPHERE LIMITED) 000000000 00000 Кiпр Трiдент сентр Лiмассоль Грiва Дiдженi, Трiдент сентр, буд.115 64399 69.7125 64399 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 64399 69.7125 64399 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 24.04.2015
Кворум зборів** 86.164
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Про обрання Лiчильної комiсiї Товариства.
2.Про обрання Голови та Секретаря чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв.
3.Затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв.
4.Звiт Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014р.
5.Звiт Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014р.
6.Звiт Наглядової ради Товариства за 2014р.
7.Затвердження рiчного фiнансового звiту та балансу станом на 31.12.2014р.
8.Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2014 рiк, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
9.Вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства.
10.Обрання членiв Наглядової ради Товариства
11.Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради. Визначення особи, уповноваженої на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
12.Прийняття рiшення про затвердження значних правочинiв, стосовно поточної господарської дiяльностi Товариства, осiб та органiв Товариства, якi уповноважуються здiйснювати дiї щодо забезпечення вчинення таких правочинiв.
13.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
Рiшення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв прийняте Наглядовою радою Товариства та оформлене протоколом № 2 вiд 10 березня 2015 року
Результати розгляду питань порядку денного: Пункт перший порядку денного Вирiшили:Обрати Лiчильну комiсiю в складi:
-Куценко О.В.— Голова Лiчильної комiсiї;
-Комаров Є.В. — Член Лiчильної комiсiї;
-Харчук В. В. — Секретар Лiчильної комiсiї;
та згiдно Закону України «Про акцiонернi товариства» визначити дату припинення дiї Лiчильної комiсiї не пiзнiше 05 травня 2015 року, тобто пiсля пiдписання протоколу про пiдсумки голосування. Пункт другий порядку денного
Вирiшили:
Обрати Головою Зборiв Самойленко Олексiя Вiкторовича; та Секретарем Зборiв – Гембарську Надiю Геннадiївну.
Пункт третiй порядку денного
Вирiшили:
Затвердити регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв.
Пункт четвертий порядку денного
Вирiшили:
Затвердити Звiт Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014р.
Пункт п’ятий порядку денного:
Вирiшили:
Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014р.
Пункт шостий порядку денного:
Вирiшили:
Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2014р.
Пункт сьомий порядку денного:
Вирiшили:
Затвердити рiчний фiнансовий звiт та баланс станом на 31.12.2014р.
Пункт восьмий порядку денного:
Вирiшили:
У зв’язку iз збитковiстю Товариства розподiл прибутку не проводити, покриття збиткiв Товариства здiйснити за рахунок прибутку, який планується отримати в 2015 роцi
Пункт дев’ятий порядку денного:
Вирiшили:
Вiдкликати членiв Наглядової ради Товариства, а саме: Самойленка Олексiя Вiкторовича;
Бойченка Iгоря Анатолiйовича, Филиппова Миколу Володимировича.
Пункт десятий порядку денного:
Вирiшили:
Обрати членiв Наглядової ради Товариства, а саме:
1)Самойленка Олексiя Вiкторовича;
2)Бойченка Iгоря Анатолiйовича;
3)Рейера Олександра Олександровича
Пункт одинадцятий порядку денного
Вирiшили:
Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради, та уповноважити Генерального Директора на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
Пункт дванадцятий порядку денного
Вирiшили:
Затвердити значнi правочини, стосовно поточної господарської дiяльностi Товариства, осiб та органiв Товариства, якi уповноважуються здiйснювати дiї щодо забезпечення вчинення таких правочинiв
Пункт тринадцятий порядку денного
Вирiшили:
Попередньо схвалити значнi правочини, направленi на отримання Товариством грошових коштiв (договори позики, кредитнi договори тощо) правочини по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, iпотеки , тощо) правочини щодо розпорядження (вiдчуження) майном (коштами) Товариства, а також укладення договорiв купiвлi-продажу майна та договорiв про надання послуг (робiт) граничною сукупною вартiстю 500 000 000 (п’ятсот мiльйонiв грн.) гривень.
та уповноважити Генерального Директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення (виконання) вiд iменi Товариства вказаних правочинiв за умови одержання попереднього дозволу вiд Наглядової ради Товариства.
Питання порядку денного вичерпано. Збори закрито.
До Протоколу чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства додаються:
1.Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у позачергових загальних зборах Товариства вiд 24 квiтня 2015 року.
2.Протокол про пiдсумки голосування по питанням порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 24 квiтня 2015 року.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900
Дата виплати дивідендів 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900
Опис Рiшення про вiиплату дивiдендiв протягом останнiх пяти рокiв на Загальних зборах не приймалось.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України".
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 м. Київ Подiльський Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00, 591-04-40
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiя

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Ощадний банк України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 00032129
Місцезнаходження 01001 м. Київ Печерський Київ вул. Госпiтальна, 12г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №534136
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.06.2010
Міжміський код та телефон 044-426-43-86
Факс 044-426-43-86
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма"Унiверсал-Аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 22890033
Місцезнаходження 03037 м. Київ Солом'янський Київ вул.Бiлгородська, буд.14 квартира 28
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.01.2001
Міжміський код та телефон (044) 2458393
Факс (044) 2422087
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Аудиторська фiрма

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25.07.2011 307/10/1/11 Територiальне управлiння ДК ЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi UA1003351004 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.5 92378 46189 100
Опис Цiннi папери товариства на бiржах та торговельно-iнформацiйних системах не котируються, заяви органiзаторам торгiвлi цiнними паперами для допуску до лiстингу не подавались. Iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, крiм акцiй простих iменних, Товариством не випускались.
 

XI. Опис бізнесу

ВАТ "Київський завод "Аналiтприлад" зареєстровано 07.06.1995 р. рiшенням Жовтневої РДА м .Києва за № 14311181 шляхом перетворення державного пiдприємства. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29 квiтня 2011 р. форма iснування акцiй змiнена на бездокументарну, а нова назва товариства визначена як ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛIТПРИЛАД»
 
Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй та дочiрнiх пiдприємств.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 40. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 5. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 18. Фонд оплати працi: 1280 тис.гривень. ФОП зменшився по вiдношенню до 2014 року на 41,5 % у зв'язку iз зупиненням дiяльностi, пов’язаної з виробництвом продукцiї. В 2015 р. вiдбулося збiльшення обсягiв надання послуг на 73,16 %. Товариство не проводить самостiйної кадрової програми.
 
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
 
д.н.
 
Пропозицiї щодо реорганiзацiїї не надходили.
 
Облiкова полiтика пiдприємства ведеться згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. №996 – ХIУ, наказу Мiнфiну України "Про затвердження плану рахункiв бухгалтерського облiку" i "Iнструкцiї про його застосування" вiд 30.09.99р. №291. Бухгалтерський облiк ведеться за Мiжнародною системою стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО). Фiнансова звiтнiсть до НКЦПФР пiдготовлена за методичними рекомендацiями, затвердженими Рiшеннями НКЦПФР та вiдповiдає вимогам МСБО i надається у форматi, що визначений НП(С)БО. Основнi засоби у звiтностi вiдображено за балансовою вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Нарахування амортизацiї провадиться методом лiнiйного зменшення залишкової вартостi. Амортизацiя на МШП нараховується в розмiрi 100% в першому мiсяцi використання. До складу запасiв включаються: - сировина, основнi та допомiжнi матерiали; - придбанi напiвфабрикати та комплектуючi; - паливно-мастильнi матерiали; - запаснi частини; - незавершене виробництво та готова продукцiя; - товари, що придбанi для подальшої реалiзацiї. Запаси облiковуються за собiвартiстю, яка включає витрати на придбання та доставку. Вибуття запасiв облiковується за методом середньозваженої собiвартостi. Дебiторська заборгованiсть визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг. Поточнi зобов'язання вiдображаються за сумою погашення.
 
Основним напрямом дiяльностi ПАТ «КЗ «АНАЛIТПРИЛАД» є здавання в оренду власного нерухомого майна. Основними замовниками ПАТ«КЗ «АНАЛIТПРИЛАД» є пiдприємства України та населення регiону.
 
За останнi п'ять рокiв Товариством не здiйснювались оперцiї вiдчудження або придбання основних засобiв у значних розмiрах. У 2015 р. Товариство придбало об’єкт нерухомого майна – незавершений будiвництвом житловий будинок з вбудовано-прибудованими примiщеннями, що складається з 3-х секцiй за адресою: м. Київ, проспект Перемоги,26 загальною вартiстю 241 862 062,80 грн.
 
д.н.
 
Володiння ОЗ здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi. Майновий комплекс розташовано за адресою мiсцезнаходження товариства. У зв’язку з тим, що у звiтному перiодi Товариство стало Позичальником згiдно Кредитного договору № 01-13 вiд 24.12.13 р., в забезпечення за цим договором був переданий цiлiсний майновий комплекс, розташований за адресою: м. Київ, вул.Полковника Шутова, буд.16. Утримання активiв здiйснюється за власнi кошти Товариства. На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Удосконалення основних засобiв планується при наявностi коштiв. Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2015 р. склала 10290 тис.грн.; Ступiнь зносу 66,6 %; Ступiнь використання 62,8%, Сума нарахованого зносу 5714 тис.грн.
 
Недостатнiсть обiгових коштiв, недосконалiсть державної податкової полiтики, та низька платоспроможнiсть замовникiв негативно впливають на фiнансовий стан пiдприємства.
 
д.н.
 
Фiнансування розвитку пiдприємства здiйснюється за власнi кошти. Кредитами банку та iнвестицiями Товариство не користується.
 
Своєчасно невиконаних на кiнець 2015 року договорiв пiдприємство не має.
 
д.н.
 
Товариство не здiйснює самостiйних дослiджень та розробок.
 
д.н.
 
д.н.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 4848 4576 0 0 4848 4576
будівлі та споруди 4762 4484 0 0 4762 4484
машини та обладнання 70 85 0 0 70 85
транспортні засоби 11 0 0 0 11 0
інші 5 7 0 0 5 7
Усього 4848 4576 0 0 4848 4576
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Первiсна вартiсть основних засобiв: Ступiнь зносу основних засобiв: Ступiнь використання основних засобiв: Сума нарахованого зносу: Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента:

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 3888 4392
Статутний капітал (тис. грн.) 46 46
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 46 46
Опис Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 3842 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 3842 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 4346 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 4346 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 12000 X X
у тому числі:  
Кредит 27.02.2015 12000 25 16.03.2016
Податковi зобов'язання 01.01.1900 166 0 01.03.1901
Фiнансова допомога на зворотнiй основi 01.01.1900 13534 0 01.03.1901
Iншi зобов'язання 01.01.1900 351590 0 01.03.1901
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 166 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 13534 X X
Інші зобов'язання X 351590 X X
Усього зобов'язань X 377290 X X
Опис: Кредит, вiд 27.02.2015, Вiдсоток за користування коштами 25%, Дата погашення 16.03.16.
ставкою Iнвестицiями товариство не користується

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
24.04.2015 27.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.04.2015 27.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.04.2015 27.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.04.2015 27.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.04.2015 27.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.04.2015 27.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.09.2015 20.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.09.2015 20.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА ”УНIВЕРСАЛ-АУДИТ”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 22890033
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03037 м. Київ, вул. Бiлгородська, буд. 14, кв.28
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0322 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 000187 П 000187 23.12.2013 до 24.09.2020
Текст аудиторського висновку (звіту)
А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КIЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛIТПРИЛАД» станом на 31.12.2015 року
Керiвництву та акцiонерам ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КIЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛIТПРИЛАД» Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Основнi вiдомостi про емiтента
Основнi вiдомостi про товариство наведенi в таблицi № 1.
Таблиця № 1
Найменування товариства ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КIЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛIТПРИЛАД»
Код ЄДРПОУ 14311181
Органiзацiйно-правова форма товариства Акцiонерне товариство
Дата первинної реєстрацiї 22.03.1994 р.
Мiсцезнаходження 03067, м. Кив, вул. Полковника Шутова, буд. 16
Дата внесення змiн до засновницьких документiв 22.11.2005 р., 31.10.2014 р.
Основнi види дiяльностi за КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛIТПРИЛАД» (надалi – ПАТ «КЗ «АНАЛIТПРИЛАД» , або Товариство) , що додається, у складi Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2015 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний доход), Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, примiток до рiчної фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть.
Управлiнський персонал ПАТ «КЗ «АНАЛIТПРИЛАД» несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi згiдно вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлювання думки щодо фiнансової звiтностi ПАТ «КЗ «АНАЛIТПРИЛАД» на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi МСА). Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансової звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосується складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлювання думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлювання нашої умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Управлiнський персонал Товариства не проводив тест на зменшення корисностi активiв станом на 31.12.2015 року (вимоги МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв»), а ми не мали необхiдної iнформацiї для проведення розрахункiв i не можемо визначити, якi коригування необхiдно вiдобразити.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» надана фiнансова звiтнiсть дає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан ПАТ «КЗ «АНАЛIТПРИЛАД» на 31.12.2015 року, а також про звiт про фiнансовi результати, рух коштiв за рiк, що закiнчився 31.12.2015 року, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Iншi питання
Не змiнюючи нашої думки, враховуючи, що економiчна дiяльнiсть ПАТ «КЗ «АНАЛIТПРИЛАД» здiйснюється на територiї України, ми звертаємо увагу на наступне питання. Виникнення полiтичного протистояння, а також проведення антитерористичної операцiї на сходi України привело до економiчної кризи. Полiпшення економiчної ситуацiї в країнi залежить вiд сукупностi економiчних, фiскальних та правових заходiв, якi будуть впровадженi. Тому, на даний момент, у зв’язку з невизначенiстю перелiку та термiнiв впровадження таких заходiв, неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї в країнi на майбутню дiяльнiсть компанiї. Як результат, фiнансова звiтнiсть, що додається, не мiстить коригувань, якi могли б стати результатом такої невпевненостi. Такi коригування будуть вiдображенi в звiтностi, як тiльки вони стануть вiдомi та зможуть бути оцiненими.
IНША ДОПОМIЖНА IНФРМАЦIЯ
1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства.
Станом на 31.12.2015 р. власний капiтал товариства складає 3 888 тис. грн., у т.ч.:
- статутний капiтал – 46 тис. грн.,
- додатковий капiтал – 6 896 тис. грн.,
- резервний капiтал – 9 тис. грн.
- непокритий збиток – 3 063 тис. грн.
Статутний капiтал Товариства сформовано за рахунок викупу державного пакета акцiй ВАТ «Аналiтприлад» у кiлькостi 92 378 штук номiнальної вартiстю 46 189 (сорок шiсть тисяч сто вiсiмдесят дев’ять) гривень 00 копiйок
Статутний капiтал товариства подiлений на 92 378 простих iменних акцiй номiнальної вартостi 0.50 грн. кожна.
Акцiї мають бездокументарну форму.
Статутний капiтал сплачено повнiстю.
Випуск акцiй зареєстровано ДКЦПФР 31 сiчня 2001 р., реєстрацiйний № 44/10/1/2001.
25 липня 2011 року видано свiдоцтво № 307/10/1/11 в зв’язку з iз змiною форми iснування акцiй на бездокументарну.
Данi балансу вiдповiдають установчим документам.
На 31.12.2015 р. вартiсть чистих активiв товариства, що розрахована за «Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств» (Рiшення ДКЦПФР вiд 17.11.2004 № 485) складає 3 888 тис. грн., що бiльше розмiру статутного капiталу на 3 842 тис. грн. та вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України щодо вартостi чистих активiв акцiонерних товариств.
2. Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок,
що у 2015 роцi ПАТ «КЗ «АНАЛIТПРИЛАД» значнi правочини, визначенi Законом України «Про акцiонернi товариства» вiд 17 вересня 2008 р. № 514-VI (iз внесеними змiнами та доповненнями) вчинялись, та були попередньо схваленi Загальними зборами та Наглядовою радою, як того вимагає Закон України «Про акцiонернi товариства» та Статут товариства.
3. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту, вимогам законодавства
Формування складу органiв корпоративного управлiння ПАТ «КЗ «АНАЛIТПРИЛАД» здiйснюється вiдповiдно до Статуту Товариства.
Управлiння Товариством здiйснюють:
Загальнi збори акцiонерiв Товариства;
Наглядова рада;
Директор.
Орган контролю - ревiзiйна комiсiя.
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту.
Статутом Товариства не передбачено створення комiтету з питань аудиту, з питань iнформацiйної полiтики, посади внутрiшнього аудитора.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", можна зробити висновок:
1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi, в основному, вiдповiдає вимогам Статуту та Закону України "Про акцiонернi товариства";
2) "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння", наведена у рiчному фiнансовому звiтi, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР N № 2826 вiд 03.12.2013 р. в редакцiї Рiшення НКЦПФР № 1348 вiд 01.09.2015 р.
3. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом.
Аудитори отримали достатню впевненiсть у вiдсутностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.
4. Iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента
Протягом 2015 року вiдбулися подiї, що, згiдно ст.41 Закону України „Про цiннi папери та фондовий ринок”, можуть вплинути на фiнансово-господарський стан ПАТ «КЗ «АНАЛIТПРИЛАД» та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв.
Зокрема, вiдбулися змiни складу посадових осiб емiтента.
Iнформацiя надана та опублiкована в вiдповiдних виданнях НКЦПФР.
5. Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Керуючись принципом професiйного скептицизму та вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi», ми провели аудиторськi тести, результати яких дозволили iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства. Ми не виявили фактiв або подiй, якi б свiдчили про наявнiсть суттєвих викривлень, або шахрайства у фiнансовiй звiтностi ПАТ «КЗ «АНАЛIТПРИЛАД».
IНШI ЕЛЕМЕНТИ
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Таблица №2
Повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Унiверсал-Аудит»
Код ЄДРПОУ 22890033
Реєстрацiйнi данi Зареєстроване Солом’янською районною державною адмiнiстрацiєю у м. Києвi 30 вересня 1994 року
Мiсцезнаходження 03037 м. Київ, вул. Бiлгородська, буд. 14, кв.28
№, серiя, дата видачi та термiн дiї свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi Свiдоцтво про включення до Реєстру Аудиторських фiрм та аудиторiв за № 0322, яке видане рiшенням Аудиторської Палати України вiд 26.01.2001 року № 98 та продовжено до 24 вересня 2020 року
№, серiя, дата видачi та термiн дiї свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ Реєстрацiйний № 0102 вiд 06.02.2014 р. Термiн дiї свiдоцтва – з 06.02.1014 р. до 24.09.2020р.
Свiдоцтво видано Нацкомфiнпослуг 06.02.2014, Розпорядження № 317
№, серiя, дата видачi та термiн дiї свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв П № 000187 вiд 23.12.2013р.
Строк дiї з 23.12.2013 р. до 24.09.2020 р.
Телефон, поштова та електронна адреса т/ф (044) 270-20-62, моб. 093-690-68-63, E-mail:Larisa072@gmail.com
Керiвник Сiренко Лариса Володимирiвна
Iнформацiя про аудиторiв, якi брали участь в аудиторськiй перевiрцi:
Кириленко Олена Анатолiївна сертифiкат аудитора вiд 28.04.1994р., Серiя А, № 001156, термiн дiї сертифiкату до 28.04.2018 р.
Матешко Микола Миколайович сертифiкат аудитора вiд 24.12.2003 р. серiя А № 004050, термiн дiї сертифiкату до 24.12.2018 року.
Сiренко Лариса Володимирiвна сертифiкат аудитора вiд 27.12.1998 р. серiя А № 001799, термiн дiї сертифiкату до 27.12.2018 року.
Дата початку проведення аудиту 21 березня 2016 р.
Дата закiнчення проведення аудиту 06 квiтня 2016 р.
Дата i номер Договору на проведення аудиту № 21/03-ПАТ вiд 21 березня 2016 р.
Дата складання аудиторського висновку 06.04.2016 р.
Директор ТОВ АФ «Унiверсал-Аудит» Сiренко Л.В.
д.н.
д.н.
д.н.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 2 1
2 2013 1 0
3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д.н. Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д.н. Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д.н. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 20

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д.н.
Інші (запишіть) д.н.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д.н.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д.н. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д.н.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Так
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д.н.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д.н.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д.н.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д.н.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д.н.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д.н.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900 ; яким органом управління прийнятий: д.н.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д.н.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д.н.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "АНАЛIТПРИЛАД" за ЄДРПОУ 14311181
Територія за КОАТУУ 8038900000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 40
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса Полковника Шутова,16, м. Київ, Солом'янський, 03067, 0444560874
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1 5 0
первісна вартість 1001 2 8 0
накопичена амортизація 1002 1 3 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 8 205645 0
Основні засоби: 1010 4848 4576 0
первісна вартість 1011 11234 10290 0
знос 1012 6386 5714 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 4857 210226 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 271 235 0
Виробничі запаси 1101 32 234 0
Незавершене виробництво 1102 239 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 909 981 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

30

0
з бюджетом 1135 28 41321 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 16 16 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1115 127415 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 915 268 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 915 268 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 377 674 0
Усього за розділом II 1195 3615 170936 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 16 16 0
Баланс 1300 8488 381178 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 46 46 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 6896 6896 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 6896 6896 0
Резервний капітал 1415 9 9 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2559 -3063 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 4392 3888 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 350 350 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 350 350 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 12000 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 586 242591 0
за розрахунками з бюджетом 1620 137 84 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 114 82 0
за розрахунками з оплати праці 1630 58 0 0
за одержаними авансами 1635 211 2420 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 2630 119763 0
Усього за розділом IІІ 1695 3746 376340 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 8488 381178 0

Примітки д.н.
Керівник Ремез В.В.
Головний бухгалтер Васильєва О.А.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "АНАЛIТПРИЛАД" за ЄДРПОУ 14311181
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 8621 6427
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -1090 ) ( -3139 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

7531

3288
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 713 828
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( -5102 ) ( -2814 )
Витрати на збут 2150 ( -151 ) ( -9 )
Інші операційні витрати 2180 ( -1528 ) ( -2640 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

1463

0
 збиток 2195 ( 0 ) ( -1347 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 6 1
Інші доходи 2240 362 15
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( -2585 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( -17 ) ( -135 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( -771 ) ( -1326 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( -1326 ) ( -771 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -771 -1326

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 0 294
Витрати на оплату праці 2505 1437 2190
Відрахування на соціальні заходи 2510 539 585
Амортизація 2515 330 377
Інші операційні витрати 2520 4886 3929
Разом 2550 7192 7375

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 92378 92378
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 92378 92378
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -8.34614 -14.35407
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -8.34614 -14.35407
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д.н.
Керівник Ремез В.В.
Головний бухгалтер Васильєва О.А.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "АНАЛIТПРИЛАД" за ЄДРПОУ 14311181
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

10002

10924
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 495 211
Надходження від повернення авансів 3020 0 600
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 1
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -4063 )

( -4559 )
Праці 3105 ( -1234 ) ( -1960 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -623 ) ( -935 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -1319 ) ( -1877 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 6 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( -169 ) ( -831 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( -1039 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( -1249 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( -371 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 3258 784
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 2363 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 6 1
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( -13763 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( -1009 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -12403 1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 16094 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( -2451 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( -5145 ) ( 131 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 8498 -131
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -647 785
Залишок коштів на початок року 3405 915 130
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 268 915

Примітки д.н.
Керівник Ремез В.В.
Головний бухгалтер Васильєва О.А.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "АНАЛIТПРИЛАД" за ЄДРПОУ 14311181
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки д.н.
Керівник Ремез В.В.
Головний бухгалтер Васильєва О.А.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "АНАЛIТПРИЛАД" за ЄДРПОУ 14311181
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 46 0 6896 9 -2559 0 0 4392
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 267 0 0 267
Скоригований залишок на початок року 4095 46 0 6896 9 -2292 0 0 4659
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -1326 0 0 -1326
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 -771 0 0 -771
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -771 0 0 -771
Залишок на кінець року 4300 46 0 6896 9 -3063 0 0 3888

Примітки д.н.
Керівник Ремез В.В.
Головний бухгалтер Васильєва О.А.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

д.н.

Продовження тексту приміток

д.н.

Продовження тексту приміток

д.н.

Продовження тексту приміток

д.н.