Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний Директор       Ремез Валерiй Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 18.04.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "АНАЛIТПРИЛАД"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03067, Київ, вул. Полковника Шутова, 16
4. Код за ЄДРПОУ
14311181
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 456-08-74 (044) 458-20-52
6. Електронна поштова адреса
reception@analitpribor.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.analitpribor.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
23.09.2015 призначено Головний Бухгалтер Васильєва Олена Анатолiївна КЕ 690976
08.09.1997 Суворовським РВ ОМУУМВС України в Одеськiй областi
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Наказу № 2309-1к вiд 23.09.2016 р.
Призначено Головного бухгалтера - Васильєву Олену Анатолiївну паспорт серiї КЕ № 690976, який виданий Суворовським РВ ОМУУМВС України в Одеськiй областi 08.09.1997 р.
Пiдстава – Наказ Генерального директора. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Васильєва О.А. не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини.
23.09.2015 звільнено Головний бухгалтер Куценко Олена Володимирiвна СМ 036923
26.01.1999 К-Святошиньским РВ ГУМВС України в Київськiй обл.
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Наказу № 2209-1к вiд 22.09.2016 р.
Звiльнено Головного бухгалтера - Куценко Олену Володимирiвну паспорт серiї СМ № 036923,
який виданий К-Святошиньским РВ ГУМВС України в Київськiй обл. 26.01.1999 р.
Пiдстава – Наказ Генерального директора. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Куценко О.В. не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини.