Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний Директор       Ремез Валерiй Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 18.04.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "АНАЛIТПРИЛАД"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03067, Київ, вул. Полковника Шутова, 16
4. Код за ЄДРПОУ
14311181
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 456-08-74 (044) 458-20-52
6. Електронна поштова адреса
reception@analitpribor.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.analitpribor.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
15.04.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Самойленко Олексiй Вiкторович ЕМ 174112
15.04.2016 Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Протоколу Загальних зборiв акцiонерiв № 21 вiд 15.04.2015 р.
вiдкликано Члена Наглядової ради Товариства -Самойленко Олексiя Вiкторовича паспорт серiї ЕМ №174112,
який виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi
29.04.1999 р. Самойленко О.В. перебував на цiй посадi з 24 квiтня 2015 р. по 15 квiтня 2016 р.
Пiдстава – рiшення загальних зборiв. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Самойленко О.В. не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини.
15.04.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Бойченко Iгор Анатолiйович ЕО 720412
11.05.1999 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Протоколу Загальних зборiв акцiонерiв № 21 вiд 15.04.2016 р.
вiдкликано Члена Наглядової ради Товариства - Бойченко Iгора Анатолiйовича- паспорт серiї ЕО №720412,
який виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi
11.05.1999 р. Бойченко I.А. перебував на цiй посадi з 24 квiтня 2015 р. по 15 квiтня 2016 р
Пiдстава – рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Бойченко I.А. не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини.
15.04.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Рейєр Олександр Олександрович МР 443103
14.10.2014 Каланчацьким РС УДМС України в Херсонськiй областi
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Протоколу Загальних зборiв акцiонерiв № 21 вiд 15.04.2016 р.
вiдкликано Члена Наглядової ради Товариства - Рейєра Олександра Олександровича- паспорт серiї МР №443103,
який виданий Каланчацьким РС УДМС України в Херсонськiй областi 14.10.2014 р.
Рейєр О.О. перебував на цiй посадi з 24 квiтня 2015 р. по 15 квiтня 2016 р.
Пiдстава – рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Рейєр О.О. не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини.
15.04.2016 обрано Член Наглядової ради Самойленко Олексiй Вiкторович ЕМ 174112
29.04.1999 Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Протоколу Загальних зборiв акцiонерiв № 21 вiд 15.04.2016 р.
обрано Члена Наглядової ради Товариства -Самойленко Олексiя Вiкторовича паспорт серiї ЕМ №174112,
який виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi
29.04.1999 р.
Пiдстава – рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Самойленко О.В. не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини.
15.04.2016 обрано Член Наглядової ради Бойченко Iгор Анатолiйович ЕО 720412
11.05.1999 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Протоколу Загальних зборiв акцiонерiв № 21 вiд 15.04.2016 р.
обрано Члена Наглядової ради Товариства - Бойченко Iгора Анатолiйовича- паспорт серiї ЕО №720412,
який виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi
11.05.1999 р.
Пiдстава – рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Бойченко I.А. не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини.
15.04.2016 обрано Член Наглядової ради Рейер Олександр Олександрович МР 443103
14.10.2014 Каланчацьким РС УДМС України в Херсонськiй областi
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Протоколу Загальних зборiв акцiонерiв № 21 вiд 15.04.2016 р.
обрано Члена Наглядової ради Товариства -Рейера Олександра Олександровича- Паспорт серiї МР 443103, виданий Каланчацьким РС УДМС України в Херсонськiй областi, 14 жовтня 2014 р.
Пiдстава – рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Рейер О.О. не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини.